Закон України "Про мисливське господарство та полювання". Ч.4


 
 
Стаття 28. Упорядкування мисливських угідь
 
     Користувачі мисливських угідь забезпечують їх упорядкування протягом двох років з дня надання таких угідь у користування. { Частина перша статті 28 в редакції Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
Порядок проведення впорядкування мисливських угідь ( z0771-01 ) визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
{ Частина друга статті 28 в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
Проекти організації та розвитку мисливського господарства після їх розроблення погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у галузі лісового і мисливського господарства та полювання, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями.
{ Статтю 28 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010; в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
Проекти організації та розвитку мисливського господарства, розроблені відповідно до існуючих на момент їх реалізації вимог, вважаються дійсними до закінчення строку їх дії за умови відсутності зміни площі та меж мисливських угідь. { Статтю 28 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
 
     Стаття 29. Єгерська служба
 
З метою охорони мисливських угідь користувачі угідь створюють єгерську службу з розрахунку не менш як один єгер на п'ять тисяч гектарів лісових або десять тисяч гектарів польових чи водно-болотних мисливських угідь.
{ Стаття 29 в редакції Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
 
     Стаття 30. Права та обов'язки користувачів мисливських угідь
 
Користувачі мисливських угідь мають право:
 
користуватися державним мисливським фондом у межах мисливських угідь; 
використовувати мисливських тварин та користуватися мисливськими угіддями в установленому порядку; 
розпоряджатися мисливськими тваринами, добутими або набутими в інший спосіб у законному порядку, і доходами від їх реалізації; 
організовувати полювання для мисливців, у тому числі шляхом укладання відповідних договорів з ними або з юридичними особами, що представляють їхні інтереси, зокрема іноземними, надавати повний комплекс послуг, пов'язаних із здійсненням полювання, включаючи проживання, харчування, пересування мисливців та осіб, які їх супроводжують; { Абзац п'ятий частини першої статті 30 в редакції Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
отримувати відшкодування вартості будівель, споруд та іншого нерухомого майна, яке належить їм на праві власності, у разі переходу права користування мисливськими угіддями від них до інших користувачів; ( Частину першу статті 30 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003 ) 
на відшкодування збитків від порушників правил полювання за добуті незаконним шляхом тварини; { Частину першу статті 30 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
регулювати чисельність диких тварин, проводити відстріл та відлов бродячих котів і собак, вживати невідкладних заходів для вилучення та ізоляції тварин, що мають ознаки хвороб, небезпечних для життя та здоров'я людей; { Частину першу статті 30 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
утримувати та розводити мисливських тварин у неволі чи напіввільних умовах у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства. { Частину першу статті 30 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
 
Користувачі мисливських угідь зобов'язані: 
 
додержуватися встановлених правил, норм, лімітів і строків добування мисливських тварин; 
виконувати біотехнічні заходи, виділяти мисливські угіддя для охорони і відтворення мисливських тварин, визначати пропускну спроможність мисливських угідь та забезпечувати їх упорядкування; 
раціонально використовувати державний мисливський фонд, не допускати погіршення екологічного стану мисливських угідь; 
проводити первинний облік чисельності і добування мисливських тварин, вивчати їх стан та характеристики угідь і в установленому порядку подавати цю інформацію органам, які здійснюють державний облік чисельності тварин та облік їх добування, ведення державного кадастру і моніторингу тваринного світу; 
негайно інформувати обласні, Київську, Севастопольську міські державні адміністрації, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах ветеринарної медицини, санітарного та епідемічного благополуччя населення, ветеринарні, санітарно-епідеміологічні служби про виявлення випадків захворювань тварин, погіршення стану середовища їх перебування, виникнення загрози знищення та загибелі тварин, здійснювати комплексні заходи щодо профілактики і боротьби із захворюваннями; { Абзац шостий частини другої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
обладнати згідно з ветеринарно-санітарними вимогами майданчики для оброблення відстріляної на полюванні дичини та забезпечити проведення посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, ветеринарно-санітарної експертизи дичини, призначеної для використання на харчові цілі; { Абзац сьомий частини другої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
здійснювати охорону державного мисливського фонду, створювати єгерську службу;
додержуватися режиму охорони тварин, занесених до Червоної книги України і включених до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим та областей, у межах наданих у користування мисливських угідь;
не допускати самовільного переселення або акліматизації тварин; 
не допускати до полювання мисливців у кількості, що перевищує пропускну спроможність мисливських угідь;
проводити комплексні заходи, спрямовані на відтворення, у тому числі штучне, мисливських тварин, збереження і поліпшення середовища їх перебування, щорічно вкладати кошти на їх охорону і відтворення з розрахунку на 1 тисячу гектарів лісових угідь не менше тридцяти, польових - двадцяти п'яти, водно-болотних - двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; { Абзац дванадцятий частини другої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
здійснювати заходи щодо виконання загальнодержавних і місцевих екологічних програм з питань охорони тваринного світу; 
самостійно припиняти використання мисливських тварин у разі погіршення їх стану та умов існування, зниження відтворювальної здатності та виникнення загрози знищення тварин, негайно вживати заходів до усунення негативних факторів впливу на тварин і середовище їх перебування; 
безперешкодно допускати до перевірки стану мисливських угідь, усіх об'єктів, де утримуються, перероблюються та реалізуються мисливські тварини, посадових осіб, уповноважених здійснювати державний контроль у галузі мисливського господарства та полювання, своєчасно виконувати їх законні вимоги. { Абзац п'ятнадцятий частини другої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
У разі систематичного невиконання або порушення користувачем мисливських угідь зазначених вимог центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, або центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, може попередити користувача про необхідність усунення порушення у визначений термін чи заборонити використання державного мисливського фонду в угіддях цього користувача строком до двох років.
{ Частина третя статті 30 в редакції Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Користувачі мисливських угідь можуть мати й інші передбачені законом права та обов'язки щодо використання мисливських тварин та користування мисливськими угіддями.
 
     Стаття 31. Гарантії і захист прав користувачів мисливських угідь
 
Права користувачів мисливських угідь охороняються законом. 
Припинення права використання державного мисливського фонду або права користування мисливськими угіддями може мати місце лише у випадках, передбачених статтею 23 цього Закону. 
У разі дострокового припинення права користування мисливськими угіддями, що сталося не з ініціативи або вини їх користувача, йому відшкодовуються витрати на проведені протягом останніх трьох років комплексні заходи, спрямовані на охорону і відтворення, у тому числі штучне, мисливських тварин, поліпшення середовища перебування тварин, а також повна вартість робіт з останнього упорядкування цих угідь. Зазначені витрати відшкодовуються за рахунок нового користувача цих угідь або органу, який прийняв таке рішення, а в разі якщо рішення про дострокове припинення права користування мисливськими угіддями ухвалювалося судом, - органом, який звернувся до адміністративного суду з позовом щодо застосування такого заходу реагування.
{ Статтю 31 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
Порушені права користувачів мисливських угідь підлягають поновленню. 
Поновлення порушених прав користувачів мисливських угідь провадиться Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами, місцевими державними адміністраціями відповідно до їх повноважень або в судовому порядку.
{ Частина статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законами N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
 
Стаття 32. Селекційний та вибірковий діагностичний відстріли
мисливських тварин для ветеринарно-санітарної
експертизи
 
Селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи проводяться незалежно від строків мисливського сезону працівниками, уповноваженими здійснювати охорону мисливських угідь, за дозволом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду - за дозволом обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, за письмовою заявою користувача мисливських угідь.
{ Частина перша статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
Відстріл мисливських тварин у встановлених ветеринарною службою вогнищах сказу та інших небезпечних захворювань здійснюється відповідно до законодавства про ветеринарну медицину. 
Селекційний та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи здійснюються відповідно до лімітів їх добування. 
Тварини, добуті протягом мисливського сезону, вважаються добутими в межах ліміту цього мисливського сезону, а тварини, добуті в міжсезоння, - у межах ліміту наступного мисливського сезону. 
Забороняється селекційний відстріл тварин у природних заповідниках. Забороняється проведення селекційного відстрілу тварин іншим мисливцям у присутності особи, яка має дозвіл на селекційний відстріл.
{ Статтю 32 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 323-VIII ( 323-19 ) від 09.04.2015 }
 
Стаття 33. Відстріл та відлов хижих та шкідливих тварин,
добування мисливських тварин для наукових цілей,
переселення в нові місця перебування
 
Відстріл та відлов вовків, бродячих собак і котів, сірих ворон здійснюються мисливцями під час полювання на інші види мисливських тварин.
{ Частина перша статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010, N 323-VIII ( 323-19 ) від 09.04.2015 } 
Відстріл та відлов перелічених тварин, а також вовка і лисиці не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях здійснюються мисливцями за дозволом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду - за дозволом обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, за письмовою заявою користувача мисливських угідь.
{ Частина друга статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, і користувачі мисливських угідь можуть безоплатно забезпечувати мисливців, які добувають зазначених тварин, набоями та іншим необхідним спорядженням.
{ Частина третя статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законами N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012, N 323-VIII ( 323-19 ) від 09.04.2015 } 
Добування вовків, лисиць, єнотовидних собак, бродячих собак і котів, сірих ворон належить до службових обов'язків працівників, уповноважених здійснювати охорону мисливських угідь, і здійснюється без спеціального на це дозволу протягом року.
{ Частина четверта статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010, N 322-VIII ( 322-19 ) від 09.04.2015, N 323-VIII ( 323-19 ) від 09.04.2015 } 
{ Частину п'яту статті 33 виключено на підставі Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
Добування мисливських тварин для наукових цілей, переселення в нові місця перебування, а також збирання пташиних яєць здійснюються протягом року за дозволами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, які видаються у встановленому ним порядку.
{ Частина шоста статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
 
Стаття 34. Полювання із собаками мисливських порід, іншими
ловчими звірами та птахами
 
{ Назва статті 34 в редакції Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
Натаскування, наганяння, вимуштрування, польові випробування і змагання мисливських собак проводяться на окремих ділянках, виділених для цієї мети користувачем мисливських угідь за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, у строки, які встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.
{ Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
Виявлені в мисливських угіддях без нагляду породисті собаки відловлюються, про що письмово повідомляються районні та обласні організації, які провадять реєстрацію відповідних порід собак. Безпородні собаки можуть бути відстріляні. 
Відловлені собаки залишаються у користувача мисливських угідь, де вони були відловлені, або в особи, яка їх відловила та утримує. Власники собак зобов'язані відшкодовувати витрати на тимчасове утримання собак. 
Власники собак, які допустили їх у мисливські угіддя без нагляду, несуть відповідальність як порушники правил полювання і відшкодовують користувачу мисливських угідь заподіяні при цьому збитки. 
На собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів, які використовуються для польових випробувань або полювання, власник повинен мати паспорт. { Частина п'ята статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
Організація обліку племінних собак мисливських порід, ведення єдиної системи накопичення інформації з племінної справи (ведення єдиних племінних книг, видача на їх підставі родоводів єдиного зразка та паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів), розроблення нормативної документації з мисливського собаківництва (інструкцій, положень, правил випробувань тощо) здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства. Затвердження нормативної документації з мисливського собаківництва (інструкцій, положень, правил випробувань тощо) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.
{ Частина шоста статті 34 в редакції Законів N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
На ловчих звірів і птахів паспорти видаються лише на підставі оформлених у встановленому порядку документів, що засвідчують законність набуття цих тварин.     
Комментировать
Комментировать
Надоела реклама?
Поддержите DIRTY — активируйте Ваш золотой аккаунт!