Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів". Ч.1


                             
 
                    З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
 
          Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів 
 
  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 17, ст.155) 
 
 {Із змінами, внесеними згідно із Законами 
   N 5293-VI  ( 5293-17 ) від 18.09.2012, ВВР, 2013, N 43, ст.616 
   N 5462-VI  ( 5462-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 6-7, ст.80 
   N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014, ВВР, 2014, N 23, ст.873} 
 
 
{У тексті Закону слова  "центральний орган виконавчої  влади у галузі рибного господарства" та "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики  та продовольства" в  усіх відмінках  замінено  відповідно словами "центральний орган виконавчої  влади,  що еалізує  державну політику у сфері рибного господарства" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування  державної політики у сфері  рибного господарства та рибної промисловості" у відповідному відмінку згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012} 
 
Цей Закон визначає основні засади діяльності та державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів, порядок взаємовідносин між органами державної влади, місцевого самоврядування і суб'єктами  господарювання, які здійснюють рибогосподарську діяльність у внутрішніх водних об'єктах України, внутрішніх морських водах і територіальному морі, континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні України та відкритому морі. 
 
Розділ І
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Стаття 1. Визначення термінів
 
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
аквакультура (рибництво) - цілеспрямоване використання рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) для одержання максимальних обсягів корисної біологічної сільськогосподарської продукції (риби, молюсків, безхребетних, водоростей, інших водних організмів) шляхом їх штучного розведення та утримання;
 
анадромні види риб - види риб, які відтворюються у прісній воді та здійснюють нагул у морських водах;
 
відтворення водних біоресурсів - природне чи штучне (розведення, переселення тощо) поновлення чисельності водних біоресурсів (ретрансформація), яка зменшується у процесі їх використання чи природної смертності;
 
водні біоресурси (водні біологічні ресурси) - сукупність водних організмів (гідробіонтів), життя яких неможливе без перебування (знаходження) у воді. До водних біоресурсів належать прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку, круглороті, водні безхребетні, у тому числі молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, водорості та інші водні рослини;
 
гідробіонти - тварини чи рослини (гідрофіти), що мають різноманітні пристосування для життя у воді;
 
добування (вилов) — вилучення водних біоресурсів із середовища їх перебування;
 
естуарії — частково замкнута водна маса в нижній течії річки, яка вільно з’єднана з морем і живиться прісною водою з водозбірного басейну;
 
каботажне плавання — плавання суден флоту рибної промисловості для здійснення рибогосподарської діяльності у межах Азово-Чорноморського басейну між портами України без заходу до портів інших держав;
 
катадромні види риб — види риб, які відтворюються у морі та здійснюють нагул у прісних водах;
 
квота добування (вилову) — частка ліміту спеціального використання водних біоресурсів, що встановлюється для кожної конкретної юридичної чи фізичної особи та визначається в натуральних величинах або у відсотках від загального ліміту;
 
конвенційний район — частина відкритого моря, на яку поширюється дія міжнародних договорів України щодо регулювання промислу водних біоресурсів;
 
користувачі водних біоресурсів — суб’єкти рибного господарства, що здійснюють спеціальне використання водних біоресурсів;
 
ліміт спеціального використання водних біоресурсів (загальнодопустимий улов) — обсяг вилучення з природного середовища (вилову, добування, збирання) конкретних видів водних біоресурсів на конкретному водному об’єкті, встановлений на певний проміжок часу з метою попередження перевищення прогнозу допустимого вилову;
 
любительське рибальство — безоплатне добування (вилов) водних біоресурсів у порядку загального використання, у дозволених обсягах, для особистих потреб (без права реалізації) знаряддями вилову, встановленими для цього правилами рибальства. В інших випадках любительське рибальство здійснюється на праві спеціального використання;
 
морський рибний порт — спеціалізований морський порт, який є державним підприємством з комплексом споруд та інфраструктурою, розташованими на спеціально відведеній території та акваторії, та призначений для обслуговування рибальських і торгівельних суден, вантажів, а також перевезення вантажів на суднах, що належать порту;
 
незаконне рибальство — рибальська діяльність, яка здійснюється: рибальськими суднами у водах під юрисдикцією держави без дозволу цієї держави або з порушенням її законів чи регламентів; рибальськими суднами під прапором держав, які є договірними сторонами міжнародних регіональних рибогосподарських організацій, що здійснюють промисел із порушенням заходів щодо збереження та управління, ухвалених цими організаціями, або відповідних положень міжнародного права; рибальськими суднами з порушенням національного законодавства або міжнародно-правових зобов’язань, включаючи зобов’язання держав, що співпрацюють у рамках міжнародних регіональних рибогосподарських організацій;
 
непідзвітне рибальство — рибальська діяльність, про яку користувач не звітував або подавав недостовірні звіти до центрального органу виконавчої влади з питань рибного господарства чи його територіальних органів, яка здійснювалася в районі компетенції міжнародних регіональних рибогосподарських організацій та про яку не звітував або подавав недостовірні звіти з порушенням процедур подання звітності, встановлених такими організаціями;
 
нерегульоване рибальство — рибальська діяльність, яка здійснюється в районі компетенції міжнародних регіональних рибогосподарських організацій рибальськими суднами без національної належності або під прапором держави, яка не є стороною цієї організації або рибальського об’єднання, у спосіб, що не відповідає або порушує заходи із збереження та управління, ухвалені цими організаціями, або яка здійснюється у районах чи щодо рибних запасів, стосовно яких не застосовуються заходи із збереження та управління рибальськими суднами у спосіб, що суперечить зобов’язанням держави із збереження водних біоресурсів згідно з міжнародним правом;
 
об’єкти промислу — водні біоресурси певного виду та біологічного стану, щодо яких здійснюється промисел, вилов, добування, збирання;
 
охорона водних біоресурсів — система правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, поліпшення умов існування, відтворення і раціонального використання водних біоресурсів, забезпечення виконання юридичними і фізичними особами вимог законодавства;
 
переробка водних біоресурсів — зміна первинних властивостей гідробіонтів із застосуванням різноманітних способів технологічної обробки (охолодження, заморожування, соління, копчення, сушіння; обробка консервантами, кислотами, лугами чи ферментами, фізико-хімічна, біологічна, термічна обробка, консервування, подрібнення, розбирання тощо);
 
правила рибальства — нормативно-правові акти, які у визначеному районі дії встановлюють умови, способи добування, допустимі до вилучення розміри водних біоресурсів, вимоги щодо їх охорони, а також можуть визначати кількість, типи, розміри, технічні характеристики суден флоту рибної промисловості та знарядь вилову, умови користування рибогосподарськими водними об’єктами та навантаження на них;
 
прогноз допустимого вилову — можливий обсяг вилову водних біоресурсів у рибогосподарському водному об’єкті або районі промислу на промисловий сезон, що визначається центральним органом виконавчої влади в галузі рибного господарства на підставі науково-біологічних обґрунтувань та може змінюватися (уточнюватися) під час здійснення промислу на основі результатів нових наукових досліджень про стан запасів водних біоресурсів;
 
продукція промислу українського походження — різні види харчової, технічної, кормової, медичної та іншої продукції, виробленої з водних біоресурсів резидентами України, у тому числі на суднах флоту рибної промисловості під Державним Прапором України;
 
промислове рибальство (промисел) вид спеціального використання водних біоресурсів (вилучення, приймання, переробка, зберігання, транспортування тощо, у тому числі постачання палива, води, тари, продовольства для функціонування суден флоту рибної промисловості та їх екіпажів) у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), у тому числі у водах, що знаходяться за межами юрисдикції України;
 
район промислу — рибогосподарський водний об’єкт (його частина), в якому проводиться промисел водних біоресурсів;
 
режим промислу — встановлена на певний проміжок часу сукупність вимог та правил, які уточнюють, доповнюють або скасовують правила рибальства для оптимізації кількісного та видового складу водних біоресурсів у визначеному водному об’єкті (його частині);
 
режим рибогосподарської експлуатації водного об’єкта — установлена на відповідний термін сукупність вимог, умов та заходів щодо обсягів робіт з відтворення водних біоресурсів за їх віковими та видовими характеристиками, строків лову, типів і кількості знарядь та засобів лову, обсягів вилучення, регламентації любительського і спортивного рибальства, ощадливого використання водних біоресурсів рибогосподарського водного об’єкта (його частини);
 
рибальство — добування водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах;
 
рибне господарство — галузь економіки, завданнями якої є вивчення, охорона, відтворення, вирощування, використання водних біоресурсів, їх вилучення (добування, вилов, збирання), реалізація та переробка з метою одержання харчової, технічної, кормової, медичної та іншої продукції, а також забезпечення безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості;
 
рибогосподарська діяльність — діяльність юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців, пов’язана з вивченням водних біоресурсів, їх охороною, відтворенням, спеціальним використанням, переробкою, реалізацією тощо;
 
рибогосподарський водний об’єкт (його частина) — водний об’єкт (його частина), що використовується або може використовуватися для цілей рибного господарства;
 
рибогосподарські водні об’єкти за межами юрисдикції України — виключні (морські) економічні зони іноземних держав, конвенційні райони та відкрите море, в яких вилучення (добування, вилов, збирання) водних біоресурсів здійснюється відповідно до вимог законодавства прибережних держав та міжнародних договорів України;
 
рибоприймальний пункт — спеціально визначене місце для обліку вилучених водних біоресурсів та продукції з них;
 
рибопромислове судно (плавзасіб) — судно, що використовується для здійснення рибальства, у тому числі судна для приймання, переробки, перевантаження, транспортування, зберігання улову водних біоресурсів і продуктів їх переробки, а також для постачання палива, води, продовольства, тари та інших матеріалів;
 
спеціальне товарне рибне господарство — діяльність, яка включає комплекс заходів, основною метою яких є підвищення рибопродуктивності рибогосподарського водного об’єкта (його частини) шляхом штучного відтворення водних біоресурсів, а також шляхом збереження та раціонального використання видів водних біоресурсів, які раніше перебували у рибогосподарському водному об’єкті (його частині);
 
спортивне рибальство — вид любительського рибальства, що здійснюється у порядку загального використання, з установленням певних вимог до проведення спортивних змагань або кваліфікаційних нормативів;
 
суб’єкт рибного господарства — юридична чи фізична особа, яка провадить рибогосподарську діяльність відповідно до законодавства;
 
улов — сукупність добутих водних біоресурсів у кількісному, ваговому та видовому вимірах;
 
флот рибної промисловості — рибальські, науково-дослідні, навчальні чи інші спеціалізовані судна, що використовуються для здійснення рибогосподарської діяльності, у тому числі судна для приймання, переробки, перевантаження, транспортування, зберігання уловів водних біоресурсів і продуктів їх переробки, а також для постачання палива, води, продовольства, тари та інших матеріалів.
 
Стаття 2. Законодавство про рибне господарство
 
Законодавство про рибне господарство ґрунтується на нормах Конституції України і складається з цього Закону, інших законодавчих актів, міжнародних договорів України, які застосовуються в Україні в порядку, передбаченому Законом України «Про міжнародні договори України», та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
 
Стаття 3. Завдання законодавства про рибне господарство
 
Завданням законодавства про рибне господарство є правове регулювання відносин у галузі вивчення, охорони, відтворення, використання та реалізації водних біоресурсів, переміщення через митний кордон України водних біоресурсів та продукції з них, а також встановлення основних принципів регулювання та управління рибогосподарською діяльністю в межах території України у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні України та на континентальному шельфі.
 
Правове регулювання відносин у відкритому морі, конвенційних районах та економічних зонах іноземних держав здійснюється відповідно до міжнародних договорів України.
 
Стаття 4. Галузь рибного господарства
 
Функціонування галузі рибного господарства забезпечують суб’єкти рибного господарства, а також технологічно пов’язані з ними підприємства та організації чи інші підприємства, які забезпечують діяльність та розвиток галузі (морські рибні порти, галузеві навчальні заклади, навчально-тренажерні центри, науково-дослідні, проектно-конструкторські підприємства та організації, суднобудівні, судноремонтні заводи, селекційні центри, спеціалізовані лабораторії тощо).
 
Стаття 5. Завдання державної політики у галузі рибного господарства
 
Завданням державної політики у галузі рибного господарства є:
 
забезпечення продовольчої безпеки держави;
 
управління рибальством, збереження та збільшення чисельності водних біоресурсів у природному середовищі, їх біологічного різноманіття шляхом забезпечення охорони, відтворення та раціонального використання;
 
науково обґрунтоване використання водних біоресурсів;
 
підвищення біопродуктивності рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) шляхом відтворення водних біоресурсів, розвитку аквакультури;
 
забезпечення раціонального використання об’єктів промислу, покращення та розширення асортименту продукції їх переробки;
 
забезпечення рівних умов конкуренції в галузі рибного господарства;
 
виконання міжнародно-правових зобов’язань України щодо забезпечення гарантій і створення умов безпеки, захисту інтересів під час провадження суднами фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності промислового вилову водних біоресурсів і рибогосподарської діяльності у виключній (морській) економічній зоні України, відкритому морі, конвенційних районах та у виключних (морських) економічних зонах інших держав;
 
здійснення державного нагляду (контролю) у галузі рибного господарства.
 
Розділ ІІ
 
ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
 
Стаття б. Державне управління та регулювання у галузі рибного господарства
 
Державне управління та регулювання у галузі рибного господарства здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства, центральний орган виконавчої влади у галузі рибного господарства та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.
 
Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі рибного господарства
 
До повноважень Кабінету Міністрів України у галузі рибного господарства належать:
 
забезпечення здійснення державної політики у галузі рибного господарства, визначеної Верховною Радою України;
 
розроблення та виконання загальнодержавних програм охорони, використання і відтворення водних біоресурсів;
 
організація зовнішньоекономічних зв’язків і міжнародного співробітництва у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів;
 
затвердження переліку промислових ділянок рибогосподарських водних об’єктів (їх частин);
 
здійснення інших повноважень відповідно до Конституції та законів України.
 
Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства
 
До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства у галузі рибного господарства належать:
 
визначення пріоритетних напрямів розвитку в галузі рибного господарства, узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президенту України та Кабінету Міністрів України;
 
участь у здійсненні державної політики в галузі освіти, професійної підготовки кадрів для рибного господарства;
 
затвердження правил пожежної безпеки на суднах флоту рибної промисловості, а також під час проведення вогневих робіт на суднах, які ремонтуються або будуються на суднобудівних та судноремонтних підприємствах;
 
затвердження порядку реєстрації рибальських суден;
 
затвердження методики розрахунку збитків, завданих рибному господарству внаслідок порушень правил рибальства та охорони водних біоресурсів;
 
затвердження переліку категорій посад працівників рибного господарства;
 
затвердження системи управління охороною праці в рибному господарстві;
 
затвердження спеціальних правил експлуатації та обліку, інструкції і положення про комісію з проведення технічного нагляду за суднами рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства;
 
затвердження типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості;
 
затвердження інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах;
 
затвердження лімітів спеціального використання водних біоресурсів та квот добування;
 
затвердження положення про безпечне укомплектування екіпажами морських суден флоту рибної промисловості;
 
затвердження положення про інспекцію державного портового нагляду морських рибних портів України;
 
затвердження положення про капітана морського рибного порту;
 
затвердження правил та режимів рибальства, добування (вилучення, вилову) та відтворення водних біоресурсів;
 
затвердження положення про встановлення відповідності системи управління безпекою компаній та суден флоту рибної промисловості вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року;
 
затвердження порядку нарахування та внесення платежів за спеціальне використання водних біоресурсів;
 
затвердження порядку носіння форменого одягу та формених знаків розрізнення працівників рибного господарства;
 
затвердження положення про сертифікацію персоналу суден флоту рибної промисловості;
 
затвердження порядку оформлення приходу з рейсу та виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України;
 
встановлення нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища;
 
прийняття інших нормативно-правових актів у галузі рибного господарства, у тому числі на виконання міжнародно-правових зобов’язань України, відповідно до законів України.
 
Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства
 
До повноважень центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства відповідно до покладених на нього завдань належать:
 
вжиття заходів щодо забезпечення збереження запасів анадромних видів риб у виключній (морській) економічній зоні України;
 
здійснення державного нагляду (контролю) у галузі охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, територіальному морі, внутрішніх водоймах України та у водах за межами юрисдикції України щодо рибальських суден, що плавають під Державним Прапором України, відповідно до міжнародних договорів України;
 
здійснення державного контролю технічного стану рибозахисних споруд, проведення рибозахисних заходів на водозабірних та інженерних спорудах меліоративних систем;
 
здійснення контролю за дотриманням правил рибальства;
 
здійснення контролю за дотриманням лімітів і нормативів використання водних біоресурсів;
 
здійснення контролю за дотриманням правил використання об’єктів тваринного світу в частині водних біоресурсів;
 
складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
 
ведення обліку суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво консервів і пресервів із водних біоресурсів, присвоєння таким суб’єктам номерів;
 
ведення реєстру рибальських суден;
 
акредитація органів сертифікації персоналу рибальських суден;
 
видача дипломів, кваліфікаційних сертифікатів та документів про відповідність компаній і суден вимогам Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року, Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року, Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року;
 
видача свідоцтва про право плавання суден під Державним Прапором України;
 
видача дозволів, сертифікатів, довідок міжнародного зразка відповідно до вимог міжнародних договорів України з питань ведення рибного промислу і торгівлі рибою та морепродуктами;
 
видача свідоцтва про мінімальний склад екіпажу, свідоцтва про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України;
 
видача свідоцтва про стабільність і надводний борт судна, що не підлягає нагляду класифікаційного товариства;
 
видача суднового білета для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства;
 
здійснення державного контролю за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості;
 
контроль за дотриманням кваліфікаційних вимог (стандартів) щодо підготовки та сертифікації персоналу рибальських суден;
 
здійснення контролю за достовірністю подання суб’єктами рибного господарства, пов’язаними з добуванням і використанням водних біоресурсів, звітних даних про обсяги використання водних біоресурсів;
 
здійснення контролю за дотриманням порядку придбання або збуту осетрових видів риб та продукції з них;
 
здійснення державного контролю за системою моніторингу рибальських суден;
 
здійснення технічного нагляду та нагляду за дотриманням вимог міжнародних договорів України стосовно технічного стану суден рибної промисловості;
 
реєстрація рибальських суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, у Судновій книзі України;
 
ведення реєстру сертифікатів, дипломів, кваліфікаційних посвідчень командного складу та членів персоналу рибальського судна;
 
запровадження спеціальних форм статистичної звітності в галузі рибного господарства щодо водних біоресурсів згідно з міжнародними стандартами та нормами, забезпечення обміну такою інформацією з відповідними міжнародними організаціями згідно із законодавством та міжнародними договорами України;
 
виконання функцій уповноваженого органу, який взаємодіє з Європейським Союзом, органами влади іноземних держав (їх компетентними органами і організаціями) з питань дотримання вимог системи попередження та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства;
 
здійснення у випадках, передбачених законом, ліцензування певних видів господарської діяльності;
 
розроблення порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання;
 
погодження науковим установам програм на проведення дослідного вилову водних біоресурсів;
 
участь у проведенні експертизи проектів будівництва нових та розширення, реконструкції, технічного переозброєння діючих підприємств, документації з перепрофілювання, консервації та ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших промислових і господарських об’єктів, виконання інших робіт, а також впровадження нової техніки, технологій, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан рибогосподарських водних об’єктів (їх частин);
 
надання в установленому порядку пропозицій та здійснення контролю щодо рівневого режиму роботи рибогосподарських водних об’єктів, що забезпечує повноцінне існування гідробіонтів;
 
ведення реєстру гідротехнічних споруд рибогосподарських водних об’єктів щодо їх технічної експлуатації та використання з метою досягнення максимальної рибопродуктивності;
 
погодження видачі дозволів на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;
 
погодження режимів рибогосподарської експлуатації водних об’єктів та контроль за діяльністю спеціальних товарних рибних господарств;
 
встановлення в установленому порядку заборони вилову водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) та забезпечення контролю за дотриманням заборони;
 
видача документів дозвільного характеру у сфері рибного господарства;
 
здійснення розподілу лімітів спеціального використання водних біоресурсів на квоти добування;
 
здійснення в установленому порядку обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно рибогосподарської продукції групи 3, підгруп 1603, 1604, 1605 УКТ ЗЕД для визначення рівня індикативних цін на такі товари, проведення у межах своїх повноважень моніторингу внутрішнього і зовнішнього ринків рибопродукції, здійснення державного регулювання внутрішнього ринку рибопродукції, надання дозволів на імпорт водних біоресурсів, продуктів переробки з них за кількісним та видовим складом;
 
участь у веденні державного кадастру тваринного світу;
 
здійснення у межах своїх повноважень у порядку, визначеному законом, співробітництва з державами-донорами та міжнародними організаціями з питань залучення міжнародної технічної допомоги в рибогосподарський комплекс України;
 
співпраця з Комітетом рибного господарства Сільськогосподарської та харчової організації ООН, органами влади іноземних держав та міжнародними організаціями з питань управління рибальством, аквакультури, безпеки мореплавства на морі, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, охорони праці у рибному господарстві;
 
здійснення державного регулювання у галузі аквакультури, забезпечення формування раціонального ринку вітчизняної продукції аквакультури, здійснення науково-технологічної політики селекції в аквакультурі;
 
забезпечення підготовки, перепідготовки, дипломування та сертифікації фахівців у галузі рибного господарства згідно з вимогами міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів;
 
здійснення контролю за діяльністю галузевої системи науково-технічної інформації;
 
забезпечення функціонування морських рибних портів;
 
співпраця з класифікаційними товариствами;
 
розподіл між користувачами водних біоресурсів квот добування, у тому числі:
 
у районах дії міжнародних організацій з управління рибальством, членом яких є Україна відповідно до міжнародних договорів України;
 
у водах за межами районів управління таких організацій відповідно до міжнародно-правових зобов’язань України;
 
у водах, що перебувають під юрисдикцією прибережних держав, якщо це передбачено міжнародними договорами України;
 
участь у розробленні та здійсненні заходів з нарощення експортного потенціалу рибної галузі, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції;
 
участь у заходах з контролю якості та безпеки продуктів рибальства, харчової продукції під час її виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання та утилізації;
 
розроблення програми науково-технічного розвитку галузі та організація її виконання;
 
здійснення організаційного забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців у галузі рибного господарства у вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства;
 
здійснення атестації педагогічних працівників навчальних закладів І рівня акредитації, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства;
 
сприяння підвищенню енергоефективності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства;
 
виконання в межах повноважень інших функцій з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства;
 
здійснення інших повноважень відповідно до закону.
 
Стаття 10. Повноваження посадових осіб органів рибоохорони центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства
 
Посадові особи органів рибоохорони центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства здійснюють державний контроль та управління в галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та мають такі повноваження:
 
здійснювати державний контроль (нагляд) за дотриманням правил використання, порядку придбання та збуту об’єктів тваринного світу в частині водних біоресурсів;
 
давати обов’язкові до виконання письмові вказівки (приписи) про усунення порушень у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів;
 
перевіряти документи на право використання водних біоресурсів, зупиняти транспортні (у тому числі плавучі) засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому числі плавучих) засобів, знарядь рибальства, добутої продукції та інших предметів;
 
безперешкодно користуватися при виконанні службових обов’язків послугами попутного водного і сухопутного транспорту та засобами зв’язку, що належать користувачам водних біоресурсів усіх форм власності;
 
безоплатно одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадян, іноземців та осіб без громадянства статистичні, інші довідкові та інформаційні матеріали, пояснення, необхідні для визначення стану охорони, відтворення і використання водних біоресурсів, а також повідомлення про аварійні забруднення довкілля;
 
у разі неможливості встановлення особи правопорушника на місці вчинення правопорушення доставляти його до правоохоронних органів чи в приміщення виконавчого органу місцевого самоврядування для складення протоколу про адміністративне правопорушення;
 
вилучати в осіб, які порушують законодавство у галузі охорони і використання водних біоресурсів, знаряддя добування водних біоресурсів, транспортні (у тому числі плавучі) засоби, обладнання та предмети, що були знаряддями правопорушення, незаконно добуті водні біоресурси, а також відповідні документи на них;
 
проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, фото- і відеозйомку як допоміжні засоби для запобігання і виявлення порушень законодавства в галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів;
 
викликати посадових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для надання усних або письмових пояснень у зв’язку з порушенням законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів;
 
безперешкодного доступу до території (у тому числі об’єктів природно-заповідного фонду) і приміщень підприємств, установ та організацій, які здійснюють добування, утримання, зберігання або переробку водних біоресурсів, з метою здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства в галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів;
 
визначати розмір збитків, завданих рибному господарству, за затвердженими таксами та методиками;
 
видавати та скасовувати передбачені законодавством документи на право добування водних біоресурсів, а також на право переселення та утримання в неволі чи напіввільних умовах водних біоресурсів;
 
складати протоколи та розглядати в установленому законом порядку справи про адміністративні правопорушення у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів;
 
подавати позови про відшкодування шкоди, заподіяної суб’єктами господарювання та громадянами, внаслідок порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів;
 
вилучати знаряддя добування (вилову) водних біоресурсів, транспортні засоби, обладнання та предмети, що були знаряддями правопорушення у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, а також незаконно добуті водні біоресурси у разі неможливості встановлення власника зазначеного майна;
 
зупиняти діяльність суб’єктів рибного господарства, що провадиться з порушенням вимог законодавства з питань охорони, використання і відтворення водних біоресурсів;
 
визначати в установленому порядку строки заборони вилову водних біоресурсів в рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) та забезпечувати контроль за їх дотриманням;
 
вимагати від суб’єктів рибного господарства подання звітів про обсяги спеціального використання водних біоресурсів та контролювати їх достовірність;
 
здійснювати перевірку знарядь добування, контролювати їх кількість, перевіряти відповідність вимогам законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів;
 
погоджувати режими рибогосподарської експлуатації водних об’єктів та забезпечувати державний контроль (нагляд) за їх дотриманням;
 
здійснювати передбачені законодавством заходи щодо регулювання рибальства;
 
погоджувати видачу дозволів на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;
 
виконувати функції контролю, спостереження та нагляду в районах відкритого моря відповідно до міжнародних договорів України;
 
використовувати за погодженням із Міністерством внутрішніх справ України спеціальні транспортні засоби, які мають графічні забарвлення, написи та емблему;
 
інші повноваження відповідно до закону.
 
Органи рибоохорони під час здійснення охорони виключної (морської) економічної зони мають такі повноваження:
 
зупиняти та оглядати в установленому порядку судна, що здійснюють промисел водних біоресурсів, пошук, дослідження та операції, пов’язані з промислом у виключній (морській) економічній зоні, а також перевіряти документи на здійснення промислу та інших робіт;
 
зупиняти або припиняти промисел та інші роботи у разі порушення вимог Закону «Про виключну (морську) економічну зону України» або відсутності дозволу (погодження) на їх проведення;
 
складати протоколи про вчинення правопорушення у виключній (морській) економічній зоні;
 
застосовувати штрафні санкції у випадках, передбачених законом;
 
безоплатно користуватися транспортними послугами та засобами зв’язку промислових суден іноземних держав, що здійснюють промисел або інші роботи у виключній (морській) економічній зоні згідно з міжнародними договорами України або дозволами.
 
Під час виконання службових обов’язків посадові особи органів рибоохорони мають право на носіння форми встановленого зразка, а також на носіння і застосування табельної зброї та інших спеціальних засобів відповідно до закону.
 
Органи рибоохорони є правоохоронними органами, які для виконання їх повноважень держава забезпечує транспортними засобами, приладами спостереження, зброєю, відео- і фототехнікою, спецодягом тощо.
 
Посадові особи органів рибоохорони підлягають обов’язковому державному особистому страхуванню. Держава гарантує їм соціальний захист.
 
Порядок та умови страхування посадових осіб органів рибоохорони та їх соціального захисту встановлює Кабінет Міністрів України.
 
Посадові особи органів рибоохорони мають право залучати до охорони водних біоресурсів громадських інспекторів рибоохорони. Положення про громадських інспекторів рибоохорони затверджує центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства за поданням центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства.
 
Держава гарантує посадовим особам органів рибоохорони та членам їхніх сімей захист честі, гідності, здоров’я та майна від злочинних посягань та інших протиправних дій.
 
Стаття 11. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій у галузі рибного господарства
 
До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій у галузі рибного господарства належать:
 
розроблення, затвердження і реалізація в межах своїх повноважень місцевих програм охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;
 
організація та здійснення заходів у межах своїх повноважень щодо охорони водних біоресурсів і поліпшення середовища їх існування;
 
здійснення інших повноважень відповідно до закону.
 
Розділ ІІІ
 
БІОРЕСУРСИ ТА РИБОГОСПОДАРСЬКІ ВОДНІ ОБ’ЄКТИ (ЇХ ЧАСТИНИ)
 
Стаття 12. Водні біоресурси
 
До водних біоресурсів належать:
 
водні біоресурси, які перебувають в умовах природної волі внутрішніх морських вод, територіального моря, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, транскордонних вод та внутрішніх рибогосподарських водних об’єктів (їх частин), розташованих на території більш як однієї області та у водах за межами юрисдикції України;
 
водні біоресурси, які перебувають у водних об’єктах у межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а також види, занесені до Червоної книги України.
 
Стаття 13. Рибогосподарські водні об’єкти (їх частини), які використовуються для цілей рибного господарства
 
Рибогосподарські водні об’єкти (їх частини) поділяються на рибогосподарські водні об’єкти загальнодержавного та місцевого значення.
 
До рибогосподарських водних об’єктів загальнодержавного значення належать:
 
внутрішні морські води і територіальне море (з лиманами та естуаріями), виключна (морська) економічна зона України;
 
поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що розташовані і використовуються на території більш як однієї області, а також їх притоки всіх порядків.
 
До рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) місцевого значення належать водні об’єкти (озера, річки та їх притоки всіх порядків, водосховища), що розташовані і використовуються у межах однієї області та не належать до водних об’єктів загальнодержавного значення.
 
Розділ ІV
 
НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА. ДЕРЖАВНИЙ МОНІТОРИНГ, ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК І ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА РИБОГОСПОДАРСЬКИХ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ (ЇХ ЧАСТИН)
 
Стаття 14. Наукове забезпечення
 
Наукове забезпечення рибного господарства здійснюють рибогосподарські та інші спеціалізовані науково-дослідні установи, наукові підприємства та організації, селекційні центри, основними завданнями яких є:
 
проведення державного моніторингу запасів водних біоресурсів та стану рибогосподарських водних об’єктів;
 
проведення наукових досліджень з оцінки стану, вивчення біології та середовища існування водних біоресурсів, збирання біологічних і промислово-статистичних даних, розроблення прогнозів допустимих виловів та лімітів певних видів водних біоресурсів, щодо яких існує доцільність визначення;
 
розроблення ефективних екологічно безпечних методів профілактики хвороб водних біоресурсів;
 
розроблення та створення нових знарядь добування;
 
розроблення методів управління та раціонального використання водних біоресурсів, їх збереження і відтворення у водах під юрисдикцією України, відкритому морі, а також у водах під юрисдикцією інших держав відповідно до міжнародних договорів України;
 
розроблення та удосконалення методів підвищення продуктивності рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) шляхом введення аквакультури, створення нових високопродуктивних об’єктів рибництва на селекційно-генетичній основі;
 
розроблення нових ресурсозберігаючих технологій і технологій переробки водних біоресурсів;
 
розроблення та удосконалення методів виробництва з водних біоресурсів харчових, лікувально-профілактичних препаратів, біологічно активних речовин, кормів і харчових добавок для населення та сільськогосподарських тварин;
 
участь у створенні міжнародної системи збереження та управління біоресурсами в Азово-Чорноморському басейні і відкритому морі, налагодження та підтримка зв’язків з іноземними рибогосподарськими і науковими установами та організаціями;
 
маркетингові дослідження у рибному господарстві, промисловому рибальстві, розроблення стратегії подальшої діяльності суб’єктів рибного господарства, промислового рибальства та охорони водних біоресурсів, підвищення їх конкурентоспроможності, забезпечення інтеграції у міжнародні організації;
 
створення інвестиційних проектів, планів розвитку, реконструкції та реструктуризації підприємств;
 
використання галузевих трудових, матеріальних та фінансових ресурсів.
 
Фінансування наукових досліджень у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, аквакультури, діяльності рибогосподарських і наукових установ та організацій здійснюється за рахунок Державного бюджету України, коштів інноваційних програм і проектів та інших джерел, не заборонених законом.
 
Стаття 15. Державний моніторинг і ведення державного обліку та державного кадастру водних біоресурсів і рибогосподарських водних об’єктів
 
Державний облік, державний моніторинг, державний кадастр водних біоресурсів, а також державний облік та державний реєстр рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) ведуться центральним органом виконавчої влади у галузі рибного господарства з метою визначення сучасного стану, планування, організації і здійснення заходів щодо охорони водних біоресурсів, їх раціонального використання та відтворення.
 
Державний моніторинг водних біоресурсів здійснюється з метою забезпечення сталого використання водних біоресурсів та недопущення їх виснаження.
 
Державний кадастр водних біоресурсів є складовою частиною державного кадастру тваринного світу і ведеться відповідно до законодавства.
 
Результатом ведення державного обліку рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) є створення відповідного реєстру. Державний реєстр рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) ведеться центральним органом виконавчої влади у галузі рибного господарства в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
Державний облік водних біоресурсів здійснюється шляхом наукових досліджень, пов’язаних з визначенням чисельності водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах, а також контролю за одержанням достовірної інформації про обсяги їх використання, загибелі або знищення.
 
Фінансування робіт з ведення державного обліку, державного моніторингу, державного кадастру водних біоресурсів, а також державного обліку та державного реєстру рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
Комментировать
Комментировать
Надоела реклама?
Поддержите DIRTY — активируйте Ваш золотой аккаунт!